Børn og fedme

På 30 år er der sket en tredobling af antallet af overvægtige eller fede børn og unge i Danmark.

Tendensen er den samme i andre vestlige lande. USA ligger i front og selvom forekomsten af overvægtige børn er mindre i Europa, så går udviklingen i samme retning som i USA. Hvem der får vægtproblemer afhænger meget af vedkommendes sociale baggrund. Svær overvægt er mest udbredt i familier, hvor forældrene er kort uddannede, har lave indkomster og ufaglærte jobs.

Diagnose
Overvægt og fedme er en tilstand, hvor mængden af fedt i kroppen er så stor, at det har konsekvenser for helbredet. Traditionelt vurderer man, om et barn er overvægtigt ud fra vægt-for-højde kurver, hvor det afgøres i hvor høj grad barnet afviger fra normalkurven.


BMI

Diagnosen kan også stilles ved at måle BMI (Body Mass Index), som er vægten målt i kg divideret med højden målt i m2. Overvægt og fedme inddeles i forskellige grader efter størrelsen af BMI. Hos voksne gælder det, at man er overvægtig ved et BMI på 25-30 og fed ved BMI over 30. Inddelingerne bliver brugt, fordi de helbredsmæssige konsekvenser er større, jo mere overvægtig man er. Hos børn anvender man aldersrelaterede kurver for BMI. Det gør man fordi, BMI hos børn varierer meget med alderen og det derfor ikke er muligt at anvende faste grænser for overvægt og fedme. Det har bl.a. vist sig, at det er gavnligt for børn at være buttede i de første leveår, fordi de opbygger energireserver til at vokse og til at modstå infektioner. Selvom et højt BMI normalt skyldes for meget fedt på kroppen, er BMI i princippet ikke nok til at sige, om det høje tal skyldes for meget fedt eller mange muskler. F.eks. kan man godt have et højt BMI, hvis man er meget muskuløs, uden at være overvægtig.

Andre målemetoder
Er der tvivl om det høje BMI skyldes fedt eller muskler, kan man måle fedtvævet med en hudfoldsmåler. Metoden er dog ikke særlig udbredt, fordi det kan være svært at måle hudfoldstykkelsen nøjagtigt. Det er en mere udbredt metode at måle taljens omkreds, men det gælder primært for voksne. Desuden kan man ved øjemål nemt vurdere, om man mener et barn overvægtigt.

Årsager til flere overvægtige børn
Overvægt og fedme er udtryk for, at energiindtagelsen i længere tid har oversteget den mængde energi, der er blevet brændt af - det kaldes også positiv energibalance. Familiens livsstil har stor indflydelse på, om børnene bliver overvægtige. Spisevaner, hvor måltiderne har et højt fedt- og sukkerindhold, store portionsstørrelser og en fysisk inaktiv hverdag er med til at fremme overvægt og fedme.

Motion
Det ser ud til, at mangel på motion, er den vigtigste årsag til, at flere børn bliver overvægtige. Ifølge tal fra Danmarks Fødevareforskning ser det nemlig ikke ud til, at børns energiindtag er steget. Gennem de sidste 50 år er det fysiske aktivitetsniveau blevet reduceret kraftigt pga. biler, tv, computer, video, fjernstyring etc. Selvom rigtig mange børn dyrker sport i deres fritid, får de samlet set rørt sig mindre end tidligere. Antallet af børn, der cykler til skole er faldet markant – i stedet bliver flere og flere kørt i bil både til skole, kammerater og fritidsaktiviteter. I dag bliver børn kørt mere end dobbelt så mange ture i bil som for 10 år siden. Jo yngre børnene er, des mere bliver de kørt. TV/video-kigning og computerspil er samtidig en af de mest populære fritidsaktiviteter blandt børn og den faktor, der har størst betydning for den stigende inaktivitet. TV/video-kigning viser sig samtidig at være forbundet med et højt indtag af fede og sukkerholdige fødevarer.

Kostens betydning
I takt med at børn er blevet mere inaktive, spiller deres kostvaner en større rolle for, om de bliver overvægtige og fede. Indtag af slik og sodavand regnes også for at være en væsentlig grund til, at flere børn bliver overvægtige. Fire ud af fem børn har et sukkerindtag, som ligger over anbefalingen på højst ti procent af det samlede energiindtag. Problemet med for meget sukker er bl.a., at det er ”tomme kalorier”, som tager pladsen for andre og sundere fødevarer.

Nemmere adgang til søde sager

En del af forklaringen på børns store sukkerforbrug er, at tilgængeligheden af søde sager er blevet større, og slikposen og sodavandsflasken er vokset. I dag har vi næsten ubegrænset mulighed for at købe billige fødevarer 24 timer i døgnet på grund af et stigende antal fastfood-restauranter, grillbarer, tankstationer og lignende. Disse fødevarer er kendetegnet ved, at de typisk er meget sukker- og fedtholdige.

Konsekvenser af overvægt og fedme
Overvægt og fedme har både helbredsmæssige, psykologiske og sociale konsekvenser. De helbredsmæssige konsekvenser for børn omfatter bl.a. risiko for at udvikle type 2-sukkersyge og hjertekarsygdomme i en tidlig alder, hvilket medfører øget sygelighed og dødelighed. For overvægtige og fede børn betyder de psykiske og sociale konsekvenser ofte mere end de helbredsmæssige konsekvenser. De har typisk lav status blandt kammerater og bliver mobbet, hvilket kan udmunde i social isolation og lavt selvværd. Børn, der er overvægtige, har større risiko for også at blive det som voksne. Der er derfor vigtigt, at sunde kost- og motionsvaner bliver etableret allerede i barndommen.

Forebyggelse
I Danmark er det hovedsageligt de praktiserende læger, private virksomheder og organisationer, der varetager tilbud om behandling og forebyggelse af overvægt hos børn. Det offentlige, både stat, amter og kommuner, sætter dog mere og mere fokus på problemet. I dag er mange behandlingstilbud rettet mod børn og involverer i større eller mindre grad hele familien. Det er afgørende, at forældrene inddrages i processen, når børnene skal hjælpes til at få og opretholde en sundere livsstil. For det første er det forældrene, der har det primære ansvar for familiens livsstil. Det er fx dem der er ansvarlige for indkøb og madlavning. For det andet er forældrene ofte rollemodeller for deres børn.

Kilder

Læses lige nu

Mest læste