Hvad er psykiske lidelser?

Psykiske lidelser er et omfattende begreb, der omfatter psykiske sygdomme med psykotiske symptomer (fx skizofreni), affektive tilstande (fx depression), nervøse og stressrelaterede tilstande (fx angst), spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, misbrug af alkohol og stoffer og demens.

Der findes ikke opgørelser over, hvor mange der er psykisk syge i Danmark. Man kan dog sammenligne med, hvor mange, der er psykisk syge i andre vestlige lande, og på den baggrund skønnes det, at der over en et-årig periode vil være 200.000 voksne danskere, som oplever depression og ca. ti procent vil der opleve angsttilstande. Hvis alkohol- og stofrelaterede tilstande også tages i betragtning, og der tages højde for ledsagesygdomme, er den samlede forekomst af veldefineret psykisk lidelse formentlig over 20% i løbet af et år.

Antallet af stressrelaterede psykiske lidelser er stigende. Selvmord er den yderste konsekvens af psykisk sygdom. I 1999 begik 762 danskere selvmord, tallet har været faldende gennem de seneste 20 år. I 1998 var der 36.000 psykiatriske heldøgnsindlæggelser og ca. 6.000 deldøgnsindlæggelser.

Risikofaktorer
Årsagerne til psykisk sygdom er komplekse, og mange faktorer kan have indflydelse på, om et menneske udvikler en psykisk sygdom. Den enkeltes sårbarhed over for psykisk sygdom antages at være medfødt eller grundlagt tidligt i livet og kan være forårsaget af psykiske og/eller biologiske årsager. Den udløsende stressfaktor kan være af biologisk, psykisk eller social art. Som eksempler kan nævnes arvelige faktorer, køn, alder, etnicitet, opvækstvilkår, uddannelsesbaggrund, negativt arbejdsrelateret stress, arbejdsløshed og livskriser.

Forebyggelse
For at undgå psykiske sygdomme er det vigtigt at have de psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig selv mentalt og klare udfordringer og stress i familie- og arbejdsliv. Psykiatrien har ingen lang tradition for forebyggelse og sundhedsfremme, og der er behov for nærmere afklaring af mulighederne for forebyggelse.

Eksempler på forebyggelse er sikring af gode opvækstvilkår, fremme af den enkeltes sociale kontakter, sikring af gode vilkår i arbejdslivet, blandt andet metoder til at håndtere stress. Derudover skal der være god opbakning under livets kriser samt forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug og fokus på fysisk aktivitet.

Derudover er det også forebyggende, hvis man så tidligt som muligt kan opspore og behandle tegn på psykisk sygdom
Den patientrettede forebyggelse kan rette sig mod at lære psykisk syge at leve godt med de begrænsninger den pågældende sygdom sætter for livsudfoldelsen.

Kilder

Læses lige nu

Mest læste